Algemene voorwaarden en Disclaimer


1. Definities
1.1. 100% Intermediairs: de gebruikers van de algemene voorwaarden.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die zich door tussenkomst van 100% Intermediairs voorziet van (een) Arbeidskracht(en) en/of zich bedient van Werving en Selectie door 100% Intermediairs.
1.3. Opdracht: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst op grond waarvan 100% Intermediairs de Opdrachtgever behulpzaam is bij het zoeken van (een) kandida(a)t(en), al dan niet op basis van Werving en Selectie.
1.4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door 100% Intermediairs bij de Opdrachtgever wordt gepresenteerd in het kader van Werving en Selectie en/of Interim.
1.5. Arbeidskracht: de Kandidaat die door 100% Intermediairs bij de Opdrachtgever te werk wordt gesteld om voor de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.
1.6. Werving en Selectie: het behulpzaam zijn van de Opdrachtgever bij het zoeken naar (een) Kandida(a)t(en), waarbij totstandkoming van een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat wordt beoogd.
1.7. Interim overeenkomst: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst van opdracht op grond waarvan de Arbeidskracht door tussenkomst van 100% Intermediairs bij de Opdrachtgever te werk wordt gesteld.


2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachtbevestigingen, opdrachten, overeenkomsten, Opdrachten, Interim overeenkomsten en facturen tussen 100% Intermediairs en Opdrachtgever.
2.2. Afwijking van de voorwaarden is slechts mogelijk, indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
2.3. De in het vorige lid bedoelde afwijking geldt slechts voor de overeenkomst, opdracht, Interim overeenkomst of Opdracht waarop zij betrekking heeft. Voor elke nieuwe/opvolgende overeenkomst, opdracht, Interim overeenkomst of Opdracht dient afwijking opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.
2.4. Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.
2.5. 100% Intermediairs behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de algemene voorwaarden te wijzigen.


3. Aanbiedingen/offertes/uitlatingen/prijzen
3.1. Alle aanbiedingen, offertes, uitlatingen en prijzen van 100% Intermediairs, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


4. Betaling
4.1. Voor facturen geldt een standaard betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
4.2. 100% Intermediairs is te allen tijde gerechtigd op haar eerste verzoek zekerheid van betaling te verlangen van de Opdrachtgever c.q. een voorschot te verlangen en/of tussentijdse betalingen, een en ander te bepalen door 100% Intermediairs, bij gebreke waarvan 100% Intermediairs niet gehouden is met de uitvoering van de overeenkomst, opdracht, Interim overeenkomst en/of Opdracht door te gaan, zonder dat zij daarmee op enigerlei wijze toerekenbaar tekort schiet.
4.3. Indien een factuur van 100% Intermediairs niet binnen de betalingstermijn na factuurdatum is betaald, is de Opdrachtgever vanaf dan zonderingebrekestelling in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend. Voorts behoudt 100% Intermediairs zich het recht voor om bij overschrijding van de betalingstermijn haar verplichtingen uit de overeenkomst, opdracht, Interim overeenkomst of Opdracht op te schorten.
4.4. De kosten van (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 150,-, en komen ten laste van de Opdrachtgever.
4.5. Uitsluitend betalingen aan 100% Intermediairs werken bevrijdend. Betalingen of het verstrekken van voorschotten aan de Arbeidskracht gelden niet als bevrijdende betaling.
4.6. De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4.7. Eventuele op- en/of aanmerkingen op de factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij 100% Intermediairs zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening rust bij de Opdrachtgever. Na het verstrijken van deze termijn, vervalt het recht van Opdrachtgever daartoe. Het maken van eventuele op- en/of aanmerkingen laat de betalingsverplichting onverlet.
4.8. Ten aanzien van de betalingsverplichtingen als bedoeld in dit artikel kan de Opdrachtgever zich niet op enige korting, verrekening of opschorting beroepen.


5. Verjaring
5.1. Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst, opdracht, Interim overeenkomst of Opdracht verjaren na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag dat de betreffende overeenkomst is geëindigd.


6. Persoonsgegevens
6.1. Opdrachtgever zal alle persoonlijke gegevens van een Kandidaat en/of Arbeidskracht vertrouwelijk behandelen en zal in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens handelen.


7. Geheimhouding
7.1. Opdrachtgever en 100% Intermediairs staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst, opdracht, Interim overeenkomst of Opdracht ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven, behoudens voor zover de wet vereist dat deze informatie zal worden prijsgegeven.


8. Overmacht
8.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van 100% Intermediairs onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst, opdracht, Interim overeenkomst of Opdracht door 100% Intermediairs tijdelijk of blijvend verhindert en welke tekortkomingen in de nakoming niet aan 100% Intermediairs kunnen worden toegerekend, daar zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Werkstakingen in het bedrijf van 100% Intermediairs worden daaronder begrepen.
8.2. In het geval van overmacht van 100% Intermediairs zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, opdracht, Interim overeenkomst en/of Opdracht worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt.
8.3. In geval van overmacht heeft 100% Intermediairs het recht de overeenkomst, opdracht, Interim overeenkomst en/of Opdracht alsnog binnen redelijke termijn uit te voeren ofwel - indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is – deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Opdrachtgever dient in dat geval de door haar aan 100% Intermediairs verschuldigde vergoedingen welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan 100% Intermediairs te betalen. 100% Intermediairs is in geen geval gehouden tot enige schadevergoeding.


9. Geschillen
9.1. Op alle overeenkomsten, opdrachten, Detacheringovereenkomsten en/of Opdrachten tussen de Opdrachtgever en 100% Intermediairs is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Alle geschillen, verband houdende met overeenkomsten, opdrachten, Detacheringovereenkomsten of Opdrachten tussen de Opdrachtgever en 100% Intermediairs, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de rechter in de plaats van vestiging van 100% Intermediairs. Niettemin kan 100% Intermediairs het geschil voorleggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Detachering

De in dit hoofdstuk “Detachering” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen, van toepassing op de detacheringdiensten van 100% Intermediairs.

10. Tarieven
10.1. Alle door 100% Intermediairs gehanteerde tarieven zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), reiskosten en onkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
10.2. Het uurtarief dat 100% Intermediairs vaststelt is onder andere gebaseerd op de informatie over de werkzaamheden die Opdrachtgever heeft gegeven. Als er op enig moment wordt vastgesteld dat de Arbeidskracht in werkelijkheid werkzaamheden uitvoert waar een hoger uurtarief bij hoort, dan zal 100% Intermediairs het uurtarief corrigeren. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde uurtarief vanaf het moment dat de werkzaamheden zijn aangepast aan 100% Intermediairs verschuldigd.
10.3. Overwerk wordt door 100% Intermediairs conform de volgende tariefsopbouw in rekening gebracht bij de Opdrachtgever:
• de eerste drie overuren 125%;
• alle daaropvolgende uren 150%;
• zaterdag 150%;
• zon –en feestdagen 200%.
10.4. Het uurtarief is gebaseerd op de salarissen, tarieven, belastingen en de sociale lasten die gelden op het moment van het sluiten van de Detacheringovereenkomst. Bij een verandering in deze kostenbepalende factoren, heeft 100% Intermediairs het recht om voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden het uurtarief te wijzigen.
10.5. 100% Intermediairs zal de Opdrachtgever minimaal zeven (7) werkdagen voor de ingangsdatum van het gewijzigde uurtarief schriftelijk op de hoogte stellen van de wijziging.
10.6. Als Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijziging van het uurtarief, dan dient Opdrachtgever dit binnen vijf (5) werkdagen na de kennisgeving aan 100% Intermediairs kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het gewijzigde uurtarief te hebben aanvaard.


11. Tewerkstelling
11.1. 100% Intermediairs selecteert de te werk te stellen Arbeidskracht op basis van aan 100% Intermediairs bekende informatie over de Arbeidskracht en de criteria van Opdrachtgever. 100% Intermediairs zal daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
11.2. 100% Intermediairs is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een Arbeidskracht, tenzij de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van 100% Intermediairs.
11.3. 100% Intermediairs is niet gehouden tot enige vergoeding van schade indien:
11.4. de contacten tussen de Opdrachtgever en 100% Intermediairs voorafgaande aan een mogelijke Detacheringovereenkomst, om welke reden dan ook niet leiden tot daadwerkelijke tewerkstelling;
11.5. 100% Intermediairs, een aanvraag van de Opdrachtgever om een Arbeidskracht te werk te stellen, niet in behandeling neemt;
11.6. 100% Intermediairs, om welke reden dan ook, een Arbeidskracht niet of niet langer conform de Detacheringovereenkomst te werk kan stellen. De Opdrachtgever kan tot maximaal één week na tewerkstelling van de Arbeidskracht 100% Intermediairs verzoeken de Arbeidskracht te vervangen door een andere Arbeidskracht. De Opdrachtgever blijft in dat geval de tarieven voor de door de Arbeidskracht gewerkte uren verschuldigd.
11.7. Indien de situatie zoals omschreven in lid 4 zich voordoet, zal 100% Intermediairs zich inspannen om een geschikte vervangende Arbeidskracht te vinden.
11.8. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Arbeidskracht bij uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
11.9. De Opdrachtgever is jegens 100% Intermediairs verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat de Arbeidskracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
11.10. Het is de Opdrachtgever verboden de te werk gestelde Arbeidskracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 100% Intermediairs buiten Nederland te werk te stellen of zelf bij derden te werk te stellen, waaronder begrepen aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen.


12. Duur en beëindiging Detacheringovereenkomst
12.1. De Detacheringovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.
12.2. De Detacheringovereenkomst kan door 100% Intermediairs en Opdrachtgever tussentijds worden beëindigd door middel van opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afrekening vindt plaats op basis van de gewerkte uren en de gemaakte onkosten tot de dag waartegen is opgezegd.
12.3. In het geval dat de Opdrachtgever de Detacheringovereenkomst na het aangaan van de Detacheringovereenkomst doch vóór de feitelijke tewerkstelling van de Arbeidskracht opzegt, zal de Opdrachtgever eventuele kosten die 100% Intermediairs heeft gemaakt in het kader van de uitvoering van de Detacheringovereenkomst, vergoeden.


13. Vervanging
13.1. Indien de Arbeidskracht minder dan vier (4) weken arbeidsongeschikt is, is 100% Intermediairs niet gehouden tot onmiddellijke vervanging van de Arbeidskracht.
13.2. Indien de Arbeidskracht langer dan vier (4) weken arbeidsongeschikt is, rust op 100% Intermediairs een inspanningsverplichting om in overleg met de Opdrachtgever een passende oplossing te vinden.
13.3. Ingeval van schorsing, non-actiefstelling, ontslag of andere vorm van verhindering van de Arbeidskracht, rust op 100% Intermediairs een inspanningsverplichting om in overleg met de Opdrachtgever een passende oplossing te vinden.
13.4. 100% Intermediairs zal door de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een beëindiging van de werkzaamheden door de Arbeidskracht, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn.


14. Onmiddellijke beëindiging van de Detacheringovereenkomst
14.1. 100% Intermediairs is gerechtigd de Detacheringovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de Opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de Detacheringovereenkomst en deze algemene voorwaarden niet nakomt, en, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, haar verzuim niet binnen de door 100% Intermediairs gestelde termijn heeft gezuiverd.
14.2. 100% Intermediairs is bevoegd de Detacheringovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat een ingebrekestelling nodig zal zijn, indien de Opdrachtgever:
14.3. surséance van betaling aanvraagt of indien deze haar wordt verleend,
14.4. onder curatele wordt gesteld;
14.5. haar eigen faillissement aanvraagt, een derde het faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard,
14.6. wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een aanvraag wordt ingediend,
14.7. op een aanmerkelijk deel van haar bezitting executoriaal beslag wordt gelegd dan wel conservatoir beslag en dit beslag niet binnen veertien (14) dagen na beslaglegging wordt opgeheven.
14.8. In de lid 1 en 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen die 100% Intermediairs op de Opdrachtgever mocht hebben terstond volledig opeisbaar. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, ondermeer gederfde winst en gemaakte kosten, die 100% Intermediairs ten gevolge van de beëindiging lijdt en zal lijden.


15. Facturen
15.1. Facturering geschiedt op basis van de door de Arbeidskracht gewerkte uren.
15.2. De hoeveelheid uren die per Arbeidskracht in rekening worden gebracht, worden door 100% Intermediairs vastgesteld aan de hand van de door de Opdrachtgever voor akkoord getekende urenstaten, welke de Opdrachtgever binden. De Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat urenstaten het juiste aantal gewerkte (over)uren vermelden.
15.3. Door ondertekening van de urenstaat verklaart de Opdrachtgever zich tevens akkoord met de het functioneren van de Arbeidskracht en met de door de Arbeidskracht verrichte werkzaamheden, voor de periode waar de betreffende urenstaat betrekking op heeft.
15.4. Indien de Opdrachtgever weigert de urenstaat van de Arbeidskracht voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een - naar zijn mening correct ingevulde - urenstaat aan 100% Intermediairs verstrekt, heeft 100% Intermediairs het recht het aantal door de Arbeidskracht gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Arbeidskracht dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de Arbeidskracht.


16. Garantie, veiligheid en vrijwaring
16.1. De Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de Arbeidskracht werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de Arbeidskracht zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Arbeidskracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt.
16.2. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met art. 7:658 BW (in het bijzonder art. 7:658 lid 4 BW) alsmede met de verplichtingen die voor haar voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van de Arbeidskracht. De Opdrachtgever vrijwaart 100% Intermediairs tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen of aanspraken van de Arbeidskracht op 100% Intermediairs.
16.3. De Opdrachtgever zal aan 100% Intermediairs en ook aan de Arbeidskracht voor aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekken over de van de Arbeidskracht verlangde beroepskwalificatie, alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
16.4. Indien de Arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
16.5. De Opdrachtgever zal aan de Arbeidskracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Arbeidskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid 1, 2 en 3 genoemde verplichtingen geheel is nagekomen óf dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Arbeidskracht. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.
16.6. De Opdrachtgever zal aan de Arbeidskracht alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) vergoeden die de Arbeidskracht lijdt doordat aan de Arbeidskracht toebehorende en door hem in het kader van de te verrichten werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd of teniet is gegaan. De Opdrachtgever zal 100% Intermediairs tegen alle aanspraken terzake vrijwaren.


17. Aansprakelijkheid
17.1. 100% Intermediairs is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die Arbeidskrachten toebrengen aan de Opdrachtgever of aan derden.
17.2. 100% Intermediairs is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Arbeidskrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.
17.3. De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van 100% Intermediairs terzake van ieder Detacheringovereenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering(en) van 100% Intermediairs wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal 20% van het totaal aan uurtarieven die bij Opdrachtgever voor de betreffende Detacheringovereenkomst, dan wel voor de betreffende Arbeidskracht in rekening zijn gebracht, waarbij maximaal wordt uitgegaan van een Detacheringovereenkomst voor de duur van 26 weken.
17.4. Aansprakelijkheid van 100% Intermediairs voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
17.5. De Opdrachtgever vrijwaart 100% Intermediairs voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van 100% Intermediairs als werkgever van de Arbeidskracht – rechtstreeks of onrechtstreeks – voortvloeiende uit schaden en verliezen die Arbeidskrachten toebrengen aan de Opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die Arbeidskrachten zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.


18. Overnemen Arbeidskracht
18.1. Het is de Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen 12 maanden na schriftelijke aanbieding van een Kandidaat door 100% Intermediairs niet toegestaan rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook met de Kandidaat aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 100% Intermediairs.
18.2. Het is de Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de Overeenkomst en tot 12 maanden na afloop van de Detacheringovereenkomst niet toegestaan met de Arbeidskracht van 100% Intermediairs rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 100% Intermediairs.
18.3. 100% Intermediairs is gerechtigd om aan de in lid 1 en 2 bedoelde toestemming voorwaarden te verbinden.


19. Boetebeding
19.1. Indien de Opdrachtgever het in de artikelen 18.1 en 18.2 bepaalde overtreedt en/of niet nakomt, verbeurt hij aan 100% Intermediairs een direct opeisbare boete ten bedrage van € 10.000 voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 1.000,-- voor iedere dag – ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet – dat de overtreding/niet-nakoming voortduurt. De boete laat onverminderd het recht van 100% Intermediairs volledige schadevergoeding te vorderen.


Werving en Selectie

De in dit hoofdstuk “Werving en Selectie” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing op de werving- en selectiediensten van 100% Intermediairs.

20. Werving en selectieopdracht
20.1. Bij het starten met de uitvoering van de Opdracht neemt 100% Intermediairs een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een Kandidaat komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.
20.2. Inlichtingen die door de Opdrachtgever zelf aan 100% Intermediairs zijn verstrekt, zullen als juist worden aanvaard.
20.3. De Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een Kandidaat.
20.4. 100% Intermediairs is niet aansprakelijk indien de Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de Opdrachtgever.


21. Plaatsingsfee
21.1. Indien een arbeidsverhouding van welke aard dan ook tot stand komt tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever een plaatsingsfee aan 100% Intermediairs te betalen.
21.2. De plaatsingsfee bedraagt 25% van het met de Kandidaat overeengekomen bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en alle emolumenten op basis van 40 uur per week. 100% Intermediairs behoudt te allen tijde het recht de plaatsingsfee op een afwijkend percentage vast te stellen.
21.3. De Opdrachtgever zal de plaatsingsfee tevens aan 100% Intermediairs zijn verschuldigd indien hij via een derde (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) een arbeidsverhouding van welke aard dan ook met de geworven en/of geselecteerde en/of geïntroduceerde Kandidaat aangaat, of deze Kandidaat rechtstreeks of via een derde (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) werkzaamheden laat verrichten.
21.4. Van de plaatsingsfee wordt 50% gefactureerd zodra de in lid 1 en 3 bedoelde arbeidsverhouding tot stand is gekomen dan wel zodra de Kandidaat de in lid 3 bedoelde werkzaamheden verricht, en 50% na ommekomst van de tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen en de lid 3 bedoelde derde) overeengekomen proeftijd.
21.5. Teneinde facturering van de in lid 4 bedoelde tweede termijn mogelijk te maken is de Opdrachtgever verplicht 100% Intermediairs kennis te geven over het bestaan en de inhoud van het proeftijdbeding.
21.6. In het geval dat geen proeftijd is overeengekomen, of in het geval dat sprake is van een nietig proeftijdbeding ingevolge artikel 7:652 BW, wordt het tweede deel van de plaatsingsfee 30 dagen na totstandkoming van de arbeidsverhouding dan wel 30 dagen na start van de werkzaamheden gefactureerd.
21.7. Indien de arbeidsverhouding binnen de overeengekomen proeftijd wordt beëindigd, zal 100% Intermediairs zich inspannen een nieuwe Kandidaat te vinden voor de Opdrachtgever. Beëindiging binnen de proeftijd laat de totstandkoming van de arbeidsverhouding en verschuldigdheid van 50% van de plaatsingsfee zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, onverlet.
21.8. Het bepaalde in de eerste volzin in lid 7 is niet van toepassing indien de beëindiging het gevolg is van het wijzigen of niet nakomen van de overeenkomst door de Opdrachtgever en/of derde of de opzegging het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname en/of indien er sprake is van een wettelijk opzegverbod.


22. Beëindiging Opdracht
22.1. Een Opdracht eindigt door het slagen daarvan, bestaande in de acceptatie door de Opdrachtgever van de voorgedragen Kandidaat of door het verstrijken van de eventueel overeengekomen maximale duur van de zoekopdracht. Partijen kunnen deze duur in onderling overleg verlengen.
22.2. 100% Intermediairs is te allen tijde bevoegd de Opdracht voortijdig te beëindigen zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die daaruit voortvloeit voor de Opdrachtgever.


23. Aansprakelijkheid
23.1. 100% Intermediairs draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen ten gevolge van handelen of nalaten van een Kandidaat met wie de Opdrachtgever en/of derde (mede) als gevolg van de Werving en Selectie door 100% Intermediairs een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante arbeidsverhouding heeft gesloten.
23.2. De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van 100% Intermediairs terzake van ieder Opdracht is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering(en) van 100% Intermediairs wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal 20% van de plaatsingsfee die in rekening zou zijn gebracht.
23.3. Aansprakelijkheid van 100% Intermediairs voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.


24. Het aangaan van een arbeidsverhouding met de Kandidaat
24.1. Indien Opdrachtgever of een in artikel 2.3 bedoelde partij alsnog binnen 18 maanden nadat de overeenkomst onder de in artikel 2.7 genoemde omstandigheden is beëindigd, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de betreffende Kandidaat of deze Kandidaat rechtstreeks of via een derde (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) werkzaamheden laat verrichten, wordt alsnog de tweede termijn van de plaatsingsfee in rekening gebracht.
24.2. Indien Opdrachtgever een door 100% Intermediairs geïntroduceerde Kandidaat niet uitnodigt of afwijst en vervolgens binnen een periode van 18 maanden na de introductie van de Kandidaat alsnog rechtstreeks of via een derde (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) een arbeidsovereenkomst met deze Kandidaat aangaat, of de Kandidaat rechtstreeks of via een derde(waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) werkzaamheden laat verrichten, dan is Opdrachtgever aan 100% Intermediairs verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete die gelijk is aan de plaatsingsfee die op het moment van het aangaan van de arbeidsverhouding dan wel start van de werkzaamheden voor de Kandidaat zou gelden.
24.3. Indien Opdrachtgever een door 100% Intermediairs geïntroduceerde Kandidaat binnen 18 maanden na introductie door 100% Intermediairs zelf introduceert bij een derde (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) en deze introductie resulteert in een arbeidsovereenkomst tussen de Kandidaat en die derde, dan wel de Kandidaat werkzaamheden voor die derde (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) gaat verrichten, dan is Opdrachtgever aan 100% Intermediairs verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete die gelijk is aan de plaatsingsfee die op het moment van het aangaan van de arbeidsverhouding dan wel start van de werkzaamheden voor de Kandidaat zou gelden.

Disclaimer

Disclaimer

1.In deze disclaimer wordt verstaan onder:
◦de eigenaar: de eigenaar van de website;
◦gebruik(en): alle denkbare handelingen;
◦u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
◦de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2.Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3.De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4.De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.
5.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
6.Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.
Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact opnemen met ons of bezoek de website van Nunc Ius die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld.

100% Intermediairs en Nunc Ius behouden ons alle rechten voor